MVO beleid Sprenkels

MVO Missie

Een positieve bijdrage leveren aan de huidige samenleving en actief participeren in het verduurzamen van deze samenleving. Sprenkels doet dit doordat transparantie en ‘lean and mean’-werken al jaren hoog in het vaandel staat. Ook wordt er gewerkt vanuit respect en zijn onze normen en waarden vastgelegd in de gedragscode.

MVO Visie

Sprenkels wil een aantoonbaar maatschappelijk betrokken organisatie zijn en actief bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving. Hierbij staat onze mening centraal dat alleen maatschappelijk betrokken organisaties in de toekomst een bestaansrecht hebben.

MVO Beleid

Ons MVO beleid is ingericht op 4 pijlers. Voor elke pijler zijn doelstellingen gedefinieerd:

1. Stewardship
Sprenkels is zich bewust van haar positie als strategische adviesorganisatie in de institutionele markt. Die positie wil Sprenkels inzetten om een bijdrage te leveren aan een verdere verduurzaming van de institutionele sector.

Onze doelstelling is om daarin voorop te lopen. Enerzijds door zelf best practices voor de sector te bedenken (bijvoorbeeld de ESG radar die door veel vermogensbeheerders en custodians is omarmd) en anderzijds door best practices van andere partijen onder de aandacht van onze klanten te brengen (bijvoorbeeld het gebruik van de klimaatscenario’s van DNB in ALM-analyses). Wij hebben een samenwerkingsverband gesloten met Sustainalytics om gezamenlijk onderzoek te doen en handen en voeten te geven aan het beoogde stewardship.

Bij dit stewardship hoort eveneens dat wij de Principles for Responsible Investments (PRI) ondertekenen. Deze principes zijn opgesteld door de Verenigde Naties in samenwerking met een internationale groep van institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen). In deze PRI is een set van 6 richtlijnen opgesteld voor verantwoord beleggen.

Door het ondertekenen van deze richtlijnen committeert Sprenkels zich aan het implementeren en voortdurend verder ontwikkelen van verantwoord beleggen. Wij nemen daarin initiatief om ESG factoren te integreren in alle stappen van het beleggingsproces en daar verantwoording over af te leggen.

2. Environment (milieu)
In ons milieubeleid staat het tegengaan van de opwarming van de aarde centraal.

Onze doelstelling ligt daarbij op vijf domeinen:
1. Verminderen CO2 uitstoot van onze kantoren
Dit willen wij realiseren door het verduurzamen van onze kantoren. Dit doen wij middels “engagement” omdat wij geen eigenaar zijn van onze panden. Bij de eventuele keuze voor een nieuw kantoorpand spelen duurzaamheidsaspecten een belangrijke rol. Wij streven naar energielabel A voor onze kantoorpanden.

2. Terugdringen papierverbruik
Als adviesorganisatie willen wij het verbruik van papier terugdringen. Dit doen wij onder andere door:
Geen geprinte presentaties mee te nemen naar klanten, tenzij zij daar expliciet om vragen.
b. Onze facturen digitaal te versturen.
c. Abonnementen op tijdschriften zoveel mogelijk digitaal af te nemen.
d. Printen op kantoor te verminderen. Sprenkels heeft een ’secure printing’ systeem waarmee printjes alleen door inloggen op de printer kunnen worden opgehaald. Dit voorkomt onnodig printen. Verder staan de printers standaard op zwart/wit en is er jaarlijks een evaluatie met de leasemaatschappij waarin het verbruik uiteen wordt gezet zodat Sprenkels de wensen voor bijsturen kan aangeven en hierop kan acteren.

3. Beperken van CO2 uitstoot in de vorm van autokilometers
Onze CO2 uitstoot wordt sterk gedreven door het aantal autokilometers. Wij trachten dat op verschillende manieren terug te dringen:
a. Realisatie van een kantoorpand dicht bij een treinstation zodat OV-gebruik wordt gestimuleerd.
b. Realisatie van douchefaciliteiten zodat woonwerk-verkeer per fiets wordt gestimuleerd. Indien mogelijk betreft dit “duurzame” douchefaciliteiten, zodat het extra waterverbruik wel opweegt tegen de verlaging van de CO2 uitstoot in de vorm van woonwerkverkeer.
c. Introductie van een bedrijfsfietsplan om woonwerk-verkeer per fiets aantrekkelijker te maken en te stimuleren.
d. Realisatie van voldoende vergaderruimte op kantoor waardoor klantvergaderingen bij Sprenkels kunnen worden gefaciliteerd.
e. Organisatie van klantseminars dicht bij treinstations.
f. Stimuleren van conference en video calls, zowel intern als met klanten, om fysiek overleg te beperken.
g. Ter beschikking stellen van slechts een aantal parkeerplekken aan onze medewerkers.
h. Tenslotte moedigen wij elektrisch rijden aan. Wij beseffen ons echter dat, omdat wij geen lease-auto’s aanbieden, wij als Sprenkels hier minder sturend in kunnen zijn.

4. Beperken van het aantal vliegkilometers
Als Nederlands adviesbureau werken wij met name in Nederland. Voor de incidentele reizen naar het buitenland vragen wij ons bij elke reis primair af of de meeting ook op afstand kan worden gefaciliteerd (middels video-conferencing of een call). Daarnaast hanteren wij het principe “treinvervoer tenzij” bij de afweging tussen trein en vlucht. De kosten (treinvervoer is vaak duurder dan een vlucht) spelen daarin geen rol. Als wij genoodzaakt zijn om met het vliegtuig te gaan, wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd.

5. Bewuste keuze voor etenswaren
a. Onze lunches worden gezamenlijk genuttigd op ons kantoor. Daarvoor wordt centraal inkopen gedaan. Wij streven er hierbij naar om zoveel mogelijk gebruik te maken van biologische producten en bij voorkeur streekproducten.
b. Wij geloven dat het verminderen van de vleesconsumptie helpt om de temperatuurstijging te beperken. Bij de inkoop voor onze lunch houden wij hier rekening mee en kopen wij minder vleeswaren.
c. Van elke gebruikte kilo koffie gaat er € 0,50 naar de stichting Ninos de Guatemala. Deze stichting zorgt voor onderwijs in Guatemala en biedt zo kinderen van koffieboeren de kans op een betere toekomst.

3. Social
Ons sociale beleid behelst enerzijds de omgangsvormen met onze medewerkers en anderzijds onze sociale bijdrage aan de maatschappij.

Onze doelstellingen daarbij zijn als volgt:

  • Wij willen een moderne, flexibele werkgever zijn die ervoor zorgt dat haar medewerkers kunnen excelleren. Ons verantwoordelijkheidsgevoel voor onze medewerkers draagt verder dan de dagelijkse werkzaamheden voor klanten. Wij stimuleren elke medewerker om zich continu verder te ontwikkelen, in de breedte en in de diepte, omdat onze klanten dat verlangen en omdat zij daarmee een eigen onafhankelijke positie krijgen in hun carrière. Wij streven ernaar dat onze oud-medewerkers onze ambassadeurs worden en daar hoort bij dat wij ervoor zorgen dat onze medewerkers aantrekkelijk zijn en blijven voor de arbeidsmarkt.
  • Ook vinden wij het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan het opleiden van studenten/junior medewerkers. Daarom heeft Sprenkels altijd een aantal werkstudenten die naast hun studie kennis maken met ons werkgebied. Ook begeleiden wij scriptanten bij hun afstudeerscriptie.
  • Wij willen een concrete maatschappelijke bijdrage leveren. Dat kan door onze kennis in te zetten en door de fysieke “mankracht” van onze organisatie in te zetten. Onze kennis hebben wij bijvoorbeeld ingezet om het boek “Niels en het geldmysterie” tot stand te brengen, hetgeen wordt gebruikt op basisscholen. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een sociaal Sprenkels-evenement waarbij wij concreet iets doen voor de samenleving. · Om onze medewerkers zowel lichamelijk als geestelijk fit te houden organiseren wij jaarlijks een “health sessie”, zorgen wij voor een gezonde lunch en zorgen wij ervoor dat er altijd vers fruit aanwezig is.

4. Governance
Onafhankelijkheid is voor ons van het grootste belang. Wij willen onze eigen koers bepalen en vrij zijn in onze advisering. Daarom hebben wij alle aandelen van de organisatie in eigen hand en daarom accepteren wij enkel opdrachten die voldoen aan onze onafhankelijkheidscriteria.

Onze governance doelstellingen zijn als volgt:

  • Geen externe aandeelhouders die onze koers kunnen bepalen of beïnvloeden.
  • Geen opdrachten aannemen die niet voldoen aan onze onafhankelijkheidscriteria.
  • Wij streven naar een verhouding man/vrouw onder onze medewerkers van 50/50. Mannen en vrouwen hebben bij Sprenkels gelijke kansen en gelijke betaling.

Beloningsbeleid
Sprenkels kiest er bewust voor om haar arbeidsvoorwaarden zo eenvoudig en flexibel mogelijk te houden. Medewerkers zijn hierdoor in staat individueel en passend bij de levensfase, invulling te geven aan de werk-privé balans.

Door de beloningsstructuur eenvoudig te houden en de tarieven concurrerend trachten wij de optimale balans te vinden tussen klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid.

Verantwoording

Sprenkels wil een aantoonbaar maatschappelijk betrokken organisatie zijn. Daar hoort bij dat wij de doelstellingen concretiseren in een aantal maatstaven waar wij ook jaarlijks verantwoording over afleggen. Deze kwantificering van het beleid past goed bij de achtergrond van ons kantoor. Onze verantwoordingsrapportage is op verzoek voor onze klanten beschikbaar.

Jaarlijks monitoren wij onze doelstellingen en stellen wij nieuwe doelen voor het komend jaar.