Dienstenwijzer Sprenkels

Sprenkels & Verschuren B.V. ( vanaf 1 februari 2023 handelend onder de naam ‘Sprenkels‘) houdt zich onder andere bezig met het adviseren van ondernemingen over verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Hierop is de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) van toepassing. Mede op grond van deze wet willen wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij werken. In deze dienstenwijzer geven wij u de belangrijkste informatie over onze onderneming. Waar in deze dienstenwijzer “verzekeraar” wordt genoemd kan daaronder ook worden verstaan een premiepensioeninstelling of een pensioenfonds.

Onze belangrijkste gegevens zijn

Naam: Sprenkels
Adres kantoor Amsterdam: De Entree 95 (Alpha Tower)
1101 BH Amsterdam
Adres kantoor Rotterdam: Vasteland 78 (HNK)
3011 BN Rotterdam
Telefoon algemeen: 020 564 3110
E-mail algemeen: info@sprenkels.nl
Website: www.sprenkels.nl
Inschrijving Autoriteit Financiële Markten (AFM): 12042076
Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK): 34262763
Inschrijving Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid):
300.015629

 

Wie wij zijn

Sprenkels is opgericht in 2007 en kent ongeveer 75 medewerkers. Sprenkels wordt bestuurd door een groep van partners die tevens aandeelhouder zijn. Er zijn geen externe aandeelhouders. Sprenkels adviseert ondernemingen en verzekeraars op het gebied van pensioenvraagstukken, waaronder het adviseren aan ondernemingen bij het ontwerpen en wijzigen van verzekerbare arbeidsvoorwaarden (met name pensioen- en arbeidsongeschiktheidsregelingen) en het onderbrengen van deze regelingen bij een verzekeraar. Wij geven pas advies nadat wij uw wensen, behoeften en mogelijkheden hebben geïnventariseerd en geanalyseerd, conform de richtlijnen van de AFM. Ons doel is niet de verkoop van verzekeringen maar het vinden van een passende oplossing. De uitkomst kan zijn dat wij u adviseren géén (aanvullende) verzekering af te sluiten.

Wat wij voor u kunnen doen

Mocht het advies leiden tot het sluiten van een overeenkomst met een verzekeraar, dan kunnen wij u begeleiden in de contacten tussen u en de verzekeraar. Ook in de periode dat de overeenkomst loopt kunnen wij u van dienst zijn. En uiteraard ook weer als de overeenkomst afloopt en verlengd moet worden (bij dezelfde verzekeraar of elders). Welke diensten wij leveren worden vastgelegd in een zogenoemde Overeenkomst tot Opdracht. Sprenkels is aangesloten bij Abelica Global, een internationaal professioneel netwerk dat met name bestaat uit volledig onafhankelijke, zelfstandige pensioenadviesbureaus. Hierdoor hebben wij directe toegang tot locale (pensioen-)regelgeving. Klanten die internationaal zijn georganiseerd of een vraagstuk hebben dat zich over de landsgrenzen uitstrekt, kunnen wij vanuit dit netwerk bijstaan.

Welke verzekeraars betrekken wij in ons advies?

Er zijn geen verzekeraars die wij op voorhand uitsluiten in ons advies. Wel zullen wij altijd een selectie maken. Wij stellen een lijst met verzekeraars op die wij voor een offerte zullen benaderen. Deze lijst wordt opgesteld op basis van onze kennis van de markt en op basis van de vraag welke verzekeraars voor u passend zouden kunnen zijn.

Adviesvrijheid

Sprenkels heeft volledige vrijheid om namens u elke willekeurige verzekeraar te benaderen of juist af te wijzen. Er is geen enkele contractuele gebondenheid met een verzekeraar. Sprenkels heeft geen aandelen of zeggenschap in enige verzekeraar.

Sprenkels verricht ook advieswerkzaamheden voor een aantal verzekeraars. Deze advieswerkzaamheden worden verricht door andere consultants dan de consultants die voor uw onderneming advieswerkzaamheden verrichten. Er vindt geen onderlinge beïnvloeding plaats.

Beloning

Wij werken op basis van een uurtarief. Dat uurtarief is afhankelijk van de senioriteit van de medewerker van Sprenkels. Reiskosten worden niet in rekening gebracht, net zomin als kantoor- en secretariële kosten. Deze kosten maken onderdeel uit van het uurtarief. Wij versturen eens per maand (achteraf) een gespecificeerde nota. De nota zal verhoogd worden met het gebruikelijke tarief voor de omzetbelasting. Indien gewenst geven wij u vooraf een indicatie van de kosten voor de advieswerkzaamheden. Wij ontvangen geen provisie van verzekeraars, ook niet in die gevallen waarin het wettelijk wel is toegestaan. Sprenkels voert een beheerst beloningsbeleid. Wij waken er voor dat financiële motieven ongewenste effecten hebben op het klantbelang.

Wat verwachten wij van u?

Wij kunnen onze advieswerkzaamheden alleen uitvoeren als er sprake is van een samenwerking gebaseerd op vertrouwen. Mede op grond van wetgeving moeten wij ons advies baseren op gegevens die u ons verstrekt. Verstrekt u de gegevens niet dan kunnen wij u niet van een goed advies voorzien. Als u onjuistheden constateert dan verzoeken wij u dat aan ons door te geven. Dat kan betrekking hebben op onze rapportages maar ook op documenten van verzekeraars. Als dit niet gebeurt, kan dat soms leiden tot het niet dekken van bepaalde risico’s door verzekeraars, met mogelijk financiële consequenties voor u en/of uw medewerkers.

Bereikbaarheid

Wij zijn voor u bereikbaar via telefoon of e-mail. We maken ook graag een afspraak bij u op locatie of op één van onze kantoren. Vergunning en bevoegdheid Wij hebben van de AFM een vergunning verkregen om op de volgende gebieden te adviseren en te bemiddelen: pensioenverzekeringen, premiepensioenvorderingen, vermogen, inkomensverzekeringen. U kunt het register van de AFM raadplegen via www.afm.nl

Einde van de relatie

U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. Wij wijzen wel op eventuele verplichtingen in de Overeenkomst tot Opdracht en/of Algemene Voorwaarden. Het beëindigen van de relatie met ons kantoor heeft geen gevolgen voor de overeenkomsten met verzekeraars.

Algemene Voorwaarden

Op onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt deze inzien of downloaden op onze website.

Uw privacy

In voorkomende gevallen zullen wij privacygevoelige gegevens van u ontvangen. Wij zullen dit zoveel mogelijk beperken. Als het bewerken van deze gegevens geen enkel doel meer dient zullen wij deze gegevens verwijderen. Wij zullen omgaan met deze gegevens zoals is voorgeschreven door wet- en regelgeving. Dat kan aanleiding geven dat wij met u een zogenoemde bewerkersovereenkomst moeten sluiten. Gegevens over uw onderneming in het kader van de dienstverlening zijn alleen toegankelijk voor de daartoe geautoriseerde consultants. Consultants die niet betrokken zijn op de dienstverlening voor uw onderneming hebben geen toegang tot data van uw onderneming. Voor nadere informatie over onze privacybeleid verwijzen wij naar onze website.

Klachten?

Mocht u klachten over onze dienstverleningen hebben, dan zullen wij er alles aan doen om u weer een tevreden klant te maken. Voor het indienen van klachten en de klachtbehandeling verwijzen wij u naar de klachtenprocedure op onze website.