Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op overeenkomsten tot dienstverlening (gedeponeerd op 11 februari 2009, onder nummer 34262763)

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en adviezen van Sprenkels & Verschuren B.V., tenzij daarvan – in verband met de aard van de opdracht of in verband met bijzondere omstandigheden – in een concreet geval in de opdrachtbevestiging of in de offerte expliciet wordt afgeweken. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn op de dienstverlening van Sprenkels & Verschuren B.V. niet van toepassing.

Artikel 2 Dienstverleningsopdracht

Alle door Sprenkels & Verschuren B.V. verleende diensten worden verleend in de hoedanigheid van onafhankelijke opdrachtnemer in de zin van artikel 7:400 BW.

Artikel 3 Wijze van uitvoering werkzaamheden

 1. Sprenkels & Verschuren B.V. zal bij het uitvoeren van de werkzaamheden de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professionele dienstverlener mag worden verwacht.
 2. De uitvoering van de werkzaamheden door Sprenkels & Verschuren B.V. zal worden gedaan door werknemers van Sprenkels & Verschuren B.V. of door andere personen die door Sprenkels & Verschuen B.V. worden ingeschakeld. Sprenkels & Verschuren B.V. behoudt zich het recht voor te bepalen welke persoon de werkzaamheden zal uitvoeren en is steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De opdrachtgever zal zorg dragen voor het aanleveren aan Sprenkels & Verschuren B.V. van alle voor uitvoering van de werkzaamheden door Sprenkels & Verschuren B.V. benodigde informatie. Hierbij zal door Sprenkels & Verschuren B.V. worden aangegeven welke informatie zij nodig heeft voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.
 4. De werkzaamheden welke door Sprenkels & Verschuren B.V. worden uitgevoerd zullen op een zo uniform mogelijke wijze worden gerapporteerd aan de opdrachtgever.
 5. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal Sprenkels & Verschuren B.V., voor zover deze regels van toepassing zijn, de regels van de betreffende beroepsgroep in acht nemen.

Artikel 4 Geheimhouding

 1. Sprenkels & Verschuren B.V. zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in verband met het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst kennis krijgt en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. Onder een derde wordt verstaan een ieder die niet in dienst is bij Sprenkels & Verschuren B.V., met uitzondering van de andere personen als bedoeld in artikel 3, lid 2 van deze algemene voorwaarden die door Sprenkels & Verschuren B.V. bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen worden ingeschakeld.
 2. Het verbod op openbaarmaking geldt niet voor zover openbaarmaking noodzakelijk is met het oog op de uitoefening van de rechten van Sprenkels & Verschuren B.V. uit de overeenkomst of verplicht is op grond van of krachtens wettelijk voorschrift. Voor zover mogelijk zal Sprenkels & Verschuren B.V. voor de openbaarmaking met de klant overleggen over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.
 3. De in lid 1 opgenomen bepaling is niet van toepassing indien de vertrouwelijke gegevens of informatie openbaar worden buiten de schuld van Sprenkels & Verschuren B.V.

Artikel 5 Intellectuele eigendom

 1. De opdrachtovereenkomst bevat geen overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in het kader van de aan de opdrachtgever verleende diensten of ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever mag de werkproducten van Sprenkels & Verschuren B.V., zoals adviezen, opinies, rapportages, werkwijzen, (model)contracten, computerprogramma’s, een en ander in de meest ruime zin van het woord, niet openbaar maken of exploiteren. De opdrachtgever mag deze producten slechts voor interne bedrijfsdoeleinden gebruiken en slechts voor het doel waarvoor deze aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit geldt ook na (tussentijdse) beëindiging van de opdracht.
 3. In afwijking van lid 2 mag de opdrachtgever de in lid 2 bedoelde werkproducten aan derden beschikbaar stellen of openbaar maken als en voor zover deze producten vanuit de aard of gebruik duidelijk bedoeld zijn om aan derden beschikbaar gesteld te worden of om openbaar gemaakt te worden. Beschikbaarstelling aan derden of openbaarmaking kan voorts alleen plaatsvinden als het informatie van algemene bekendheid betreft of als Sprenkels & Verschuren B.V. uitdrukkelijk schriftelijk toestaat om op dit punt van de algemene voorwaarden af te wijken.

Artikel 6 Facturering

 1. Sprenkels & Verschuren B.V. zal de vergoeding voor het uitvoeren of doen uitvoeren van de werkzaamheden per periode achteraf factureren. Voornoemde periode bedraagt één maand.
 2. De factuur dient binnen 30 kalenderdagen na dagtekening van de factuur te worden betaald door overmaking op de door Sprenkels & Verschuren B.V. aangegeven bankrekening. Indien betaling niet binnen genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever – na één maal door Sprenkels & Verschuren B.V. te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen – zonder verder ingebrekestelling in verzuim.
 3. De opdrachtgever is vanaf de eerste dag na afloop van deze redelijke termijn die in de aanmaning wordt genoemd de wettelijke rente verschuldigd tot aan het moment van daadwerkelijke betaling. Tevens heeft Sprenkels & Verschuren B.V. dan recht op vergoeding van alle redelijke, ook buitengerechtelijke, incassokosten, berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Sprenkels & Verschuren B.V. voor de directe schade die de opdrachtgever lijdt door een eventueel foutief (niet-)handelen van Sprenkels & Verschuren B.V. , is maximaal gelijk aan het honorarium dat voor de betreffende opdracht is afgesproken. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het honorarium over de laatste twaalf maanden. De in dit artikellid genoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet bij opzet of grove schuld aan de zijde van Sprenkels & Verschuren B.V.
 2. In alle gevallen wordt de aansprakelijkheid van Sprenkels & Verschuren B.V. beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Sprenkels & Verschuren B.V. in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.
 3. De aansprakelijkheid van Sprenkels & Verschuren B.V. voor gederfde winst of verminderde opbrengst en overige indirecte en gevolgschade die de opdrachtgever lijdt door een eventueel foutief (niet-)handelen van Sprenkels & Verschuren B.V. is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er bij Sprenkels & Verschuren B.V. sprake is van opzet of grove schuld.
 4. Een rechtsvordering van de opdrachtgever op Sprenkels & Verschuren B.V. in verband met schade vervalt na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de (rechts)feiten waarop de rechtsvordering is gebaseerd.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Sprenkels & Verschuren B.V. voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt door een foutief (niet-)handelen van Sprenkels & Verschuren B.V., zoals hiervoor bedoeld in lid 1 en 3, in verband met de uitvoering van opdrachtovereenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Sprenkels & Verschuren B.V. in verband met zulk een vordering lijdt of maakt.
 6. Indien Sprenkels & Verschuren B.V. tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever kan dat tekortschieten niet aan haar worden toegerekend en is zij derhalve niet in verzuim, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt, respectievelijk onmogelijk wordt gemaakt door een omstandigheid die buiten de macht van Sprenkels & Verschuren B.V. is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot, oorlogstoestanden, stakingen, energiestoringen, ziekte op ongewone schaal, overheidsmaatregelen in het binnen- of buitenland.
 7. In geval van overmacht is Sprenkels & Verschuren B.V. bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat deze de nakoming niet langer bemoeilijkt. In geval de overmachttoestand langer duurt dan één maand hebben partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 8 Nederlands recht

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Sprenkels & Verschuren B.V. is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door een daartoe bevoegde Nederlandse rechter, in het arrondissement Amsterdam.