Alternatief ingroeipad

05 okt 2022

Voor toeslagverlening en de premiestelling is het ingroeipad voor de inflatie van belang. Dit ingroeipad publiceert DNB op kwartaalbasis en geeft de verwachte prijs- en looninflaties voor de komende jaren weer.

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft DNB verzocht om (in verband met de huidige hoge prijsinflatie) te onderzoeken of het mogelijk is een alternatief ingroeipad op te stellen. DNB heeft aan dit verzoek gehoor gegeven en heeft derhalve twee ingroeipaden gepubliceerd.

Pensioenfondsen mogen van het “reguliere” ingroeipad afwijken per 1 oktober 2022 als het van oordeel is dat het alternatief beter past bij het pensioenfonds. Hierbij is aangegeven dat er bij voorbaat instemming wordt verleend door DNB zonder voorafgaande melding bij DNB. Wij hebben becijferd dat voor een gemiddeld pensioenfonds de toeslagdekkingsgraad circa 10%-punt minder hoog uitkomt als voor het alternatieve ingroeipad wordt gekozen. De gedempte kostendekkende op basis van verwacht rendement komt ruim 10% (2,5%-punt) lager uit bij het alternatieve pad, indien het ingroeipad niet is vastgeklikt.

Nieuwsflits – Alternatief ingroeipad